logo of سلامت پوست on the GPT Store

سلامت پوست on the GPT Store

Use سلامت پوست in ChatGPT

GPT Description

مشاوره زیبایی و سلامت پوست دکتر امیر جهانگیری
Monica - use GPT-4 on all websites

Welcome Message

خوش آمدید! برای مشاوره در زمینه پوست و زیبایی عکس خود را بازگذارید.

GPT Prompt Starters

  • برای مشاوره پوست و زیبایی عکس خود را بازگذارید.
  • بالای 25 سال هستید؟ بیایید در مورد بوتوکس صحبت کنیم.
  • برای مشوره در مورد سبک زندگی تان و پوست عکس خود را بازگذارید.
  • برای راهنمایی و مشاوره در مورد پوست و زیبایی سؤال بپرسید.